Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2895810
(11)  Číslo patentu  39164 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13735389.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2895810 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201212056, 201305641 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2012, 27.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25J 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2013/051797 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/006426 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Highview Enterprises Limited; Suite A 6 Honduras Street, London EC1Y 0TH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORGAN, Rob; Shoreham by Sea West Sussex BN43 6TH; GB;
NELMES, Stuart; Berkshire SL4 2PU; GB;
CASTELLUCCI, Nicola; Woking Surrey GU22 9AU; GB;
HARRIS, Daniel; Feltham Middlesex TW14 9NF; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na chladenie v procese skvapalňovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 2895810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2895810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2895810
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.05.2022 Typ Odoslané
EP 2895810
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku