Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2906851
(11)  Číslo patentu  26771 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13732937.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2906851 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012213447 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16F 13/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/063801 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/019786 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BOGE Elastmetall GmbH; Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1, 494 01 Damme; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHNAARS Wolfgang; Windthorststrasse 25 A, 490 84 Osnabrueck; DE;
CONRAD Thomas; AUDI, Patrichstrasse 51, 917 57 Treuchtlingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Hydraulicky tlmiace puzdrové ložisko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.10.2018 10/2018 PC4A
 
EP 2906851
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2018 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906851
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906851
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 19.07.2017 Typ Doručené
Výkresy 19.07.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2017 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.01.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.03.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 26.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 26.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.08.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 02.08.2018 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 31.08.2018 Typ Odoslané
EP 2906851
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 30.08.2018 BOGE Elastmetall GmbH Audi AG
BOGE Elastmetall GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku