Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2861214
(11)  Číslo patentu  35508 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13732388.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2861214 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12171924, 13153039 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.06.2012, 29.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/10  A61K 9/127  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/062207 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/186286 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universität Bern; Verwaltungsdirektion Hochschulstrasse 4, 3012 Bern; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BABIYCHUK, Eduard; Bierhübeliweg 29, CH-3012 Bern; CH;
DRAEGER, Annette; Nydeggstalden 10, CH-3011 Bern; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Upravené lipozómy na liečenie bakteriálnych infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.06.2023 
   Maximálna platnosť do  13.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2861214
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861214
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.05.2022 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.06.2022 199,00 EUR 10 22.06.2022 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861214
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 14.06.2022 Typ Odoslané
EP 2861214
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku