Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2856152
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13729629.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2856152 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12170756 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/49  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/061519 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/182579 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NattoPharma ASA; Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERMEER, Cornelis; c/o VitaK B.V. Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastrich; NL;
DE BORST, Martin; Magna Pete straat 10, 9741 CH Groningen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Nové biomarkery na zhodnotenie rizika zlyhania aloštepu a úmrtnosti pacienta po transplantácii orgánu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2856152
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2856152
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 11.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 12.10.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2021 Typ Platba
EP 2856152
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku