Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2859539
(11)  Číslo patentu  31469 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13727940.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2859539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  92020 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  LU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 13/12  G08B 13/14  G02B 6/44  G02B 6/35  H04B 10/071  H04Q 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/062108 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/186245 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eolis Medi@ Company; 11a, rue Michel Lentz, 6944 Niederanven; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Loos, Guy; 20 rue Jean Schortgen, 3323 Bivange; LU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Bezprúdový optický snímač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2023 
   Maximálna platnosť do  12.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2859539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2859539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.07.2020 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2859539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2018 Typ Doručené
Opis 23.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 05.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.02.2019 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 05.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 05.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 22.08.2019 Typ Odoslané
EP 2859539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.02.2019 Eolis Medi@ Company Loos, Guy
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2019 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.08.2019 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku