Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2999923
(11)  Číslo patentu  28926 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13726983.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2999923 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23C 3/00  F23D 14/22  F23D 14/78  F23D 14/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/042159 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/189502 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAKER, John, Wayne; 388 Mesa View Way, Golden, CO 80403; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Taviaca vaňa s ponorným spaľovaním so zlepšeným horákom a zodpovedajúci spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2999923
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2999923
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.05.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2999923
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
Opis 09.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2999923
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku