Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2877515
(11)  Číslo patentu  28596 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13726193.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2877515 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261675358 P, 12177768 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2012, 25.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/62  C08G 18/79  C08G 18/80  C09D 175/04  C08G 18/28  B05D 7/00  C08K 5/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/061084 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/016019 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Coatings GmbH; Glasuritstrasse 1, 481 65 Münster; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFFMANN, Peter; Erlengrund 215, 48308 Senden; DE;
GROENEWOLT, Matthijs; Finkenstr. 49, 48147 Münster; DE;
SCHNIER, Benedikt; Storkskamp 4, 48291 Telgte; DE;
WESTHOFF, Elke; Lindesay-Str. 8, 48565 Steinfurt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Polyuretánová zmes poťahovacieho prostriedku, viacstupňový spôsob poťahovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.05.2021 
   Maximálna platnosť do  29.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 26.01.2022 2/2022 MM4A
 
EP 2877515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2877515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.05.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.05.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2877515
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 03.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 03.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 03.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2877515
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku