Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2849570
(11)  Číslo patentu  28939 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13724243.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2849570 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213474748, 12184020 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.05.2012, 12.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23B 7/005  A23B 7/148  A23B 9/02  A23L 3/00  A23L 3/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/060277 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/171336 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Royal Duyvis Wiener B.V.; Schipperslaan 15, 1541 KD Koog aan de Zaan; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE KOOMEN, Joost Jan; 4 Glenberry Ct., Phoenix, Maryland 21131; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém povrchovej pasterizácie alebo sterilizácie potravín s nízkou vlhkosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.05.2019 
   Maximálna platnosť do  17.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 2/2020 MM4A
 
EP 2849570
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2849570
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2849570
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 09.10.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
2c Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2849570
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku