Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2724228
(11)  Číslo patentu  19184 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13724242.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2724228 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213524855 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/30  G06F 9/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/060275 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/186012 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Business Machines Corporation; New Orchard Road, Armonk, New York 10504; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREINER Dan; IBM Corporation, MD SVL/090/F374, 555 Bailey Avenue, Santa Teresa Lab, San Jose, California 95141-1003; US;
JACOBI Christian; IBM Corporation, 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601-5400; US;
SLEGEL Timothy; IBM Corporation, MD MSP310, 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601-5400; US;
MITRAN Marcel; IBM Canada, MD D2/UY1/8200/MKM, 8200 Warden Avenue, Toronto Lab, Markham, Ontario L6G1C7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inštrukcia predčasného ukončenia transakcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.05.2022 
   Maximálna platnosť do  17.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 2724228
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.04.2016 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.04.2017 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.03.2018 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.05.2019 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.05.2020 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2724228
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2015 Typ Platba
3 Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
EP 2724228
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku