Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2852423
(11)  Číslo patentu  28692 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13724241.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2852423 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2012/059324 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 15/00  A61K 9/48  A61K 9/00  A61J 3/07  B65D 47/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/060272 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/174752 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOLAKOVSKY, Holger; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
FRENTZEL-BEYME, Jessica; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
DUNNE, Stephen, Terence; Dunne Consultancy Services Ltd. Unit 64 Basepoint Business Centre 70-72 The Havens Ransomes, Europark Ipswich IP3 9BF; GB;
BESSELER, Jens; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
WEILER, Claudius; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Systém pozostávajúci z inhalátora a kapsuly 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Maximálna platnosť do  17.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2852423
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852423
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.04.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.05.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.05.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852423
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2018 Typ Doručené
Opis 05.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2852423
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku