Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2850015
(11)  Číslo patentu  28334 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13723728.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2850015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12167852 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 55/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/059600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/171116 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CCL Label Gmbh; Riedstrasse 2, 6845 Hohenems; AT;
Société des Produits Nestlé S.A.; Entre-deux-Villes, 1800 Vevey; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TEMBL, Roman; Sonnenstraße 11, A-6922 Wolfurt; AT;
WILLKE, Sandra; c/o Nestlé Deutschland AG Lyoner Str. 23, 60528 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zmršťovací obal preukazujúci neoprávnený zásah 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2020 
   Maximálna platnosť do  08.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2019 9/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2850015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2850015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.04.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2850015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2018 Typ Doručené
Opis 03.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 26.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 26.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.08.2019 Typ Odoslané
EP 2850015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.08.2019 Société des Produits Nestlé S.A. CCL Label Gmbh
CCL Label Gmbh Nestec S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku