Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2850100
(11)  Číslo patentu  29800 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13723086.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2850100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201208367 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24  C12N 15/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/059803 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/171156 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Biopharma SPRL; Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BASSETT, Philip Jonathan; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
HUMPHREYS, David Paul; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
PATEL, Pareshkumar Manjibhai; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Rekombinantná bakteriálna hostiteľská bunka na proteínovú expresiu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2850100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2850100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.04.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.04.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.04.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2850100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 09.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 09.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 2850100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku