Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2834291
(11)  Číslo patentu  21208 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13722569.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2834291 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20120571 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 3/20  B29C 47/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/052653 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/150456 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Versalis S.p.A.; Piazza Boldrini 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FELISARI Riccardo; Via Don Bosco 48, I-46030 San Giorgio Di Mantova - Mantova; IT;
CASALINI Alessandro; Via Corrado 30, I-46100 Mantua; IT;
VALENTINO Olga; Via Tito Speri 25, I-46100 Mantova; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob pridávania a dopravovania labilných prísad v prúdoch roztaveného materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2834291
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.06.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834291
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.03.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.03.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.03.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.03.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834291
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 02.06.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.06.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 2834291
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku