Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2855970
(11)  Číslo patentu  22668 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13721774.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2855970 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012104477 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16G 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/059778 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/174666 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ContiTech Transportbandsysteme GmbH; Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MÖSCHEN-SIEKMANN Michael; Kirschenweg 12, 37176 Nörten-Hardenberg; DE;
HÜLS Achim; Seilerkamp 11A, 30890 Barsinghausen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Koncové teleso pásu alebo koncové teleso segmentu pásu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 5/2017 SC4A
 
EP 2855970
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855970
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.05.2017 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.05.2018 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.04.2019 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.05.2020 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855970
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2016 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 23.02.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 23.02.2017 Typ Doručené
4b Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
EP 2855970
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku