Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2847335
(11)  Číslo patentu  28137 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13720718.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2847335 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261638267 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/85  C12N 15/90  C07K 14/715   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/038165 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/163394 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRENDEWEY, David; 330 E. 38th Street Apt 53a, New York, NY 10016; US;
AUERBACH, Wojtek; 320 South Pleasant Avenue, Ridgewood, NJ 07450; US;
VALENZUELA, David, M.; 529 Giordano Drive, Yorktown Heights, NY 10598; US;
YANCOPOULOS, George, D.; 1519 Baptist Church Road, Yorktown Heights, NY 10598; US;
LAI, Ka-Man Venus; 127 West Main Street, Unit 201, Tarrytown, NY 10581; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Nukleázami mediované cielené pôsobenie pomocou veľkých cieliacich vektorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2023 
   Maximálna platnosť do  25.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2847335
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2847335
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2847335
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.08.2018 Typ Doručené
Opis 08.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2018 Typ Odoslané
EP 2847335
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku