Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2812225
(11)  Číslo patentu  29196 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13720308.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2812225 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012206859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 27/00  B61L 27/04  B61L 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/058440 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/160327 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siemens Mobility GmbH; Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PORSCH, Roland; Ganghofer Str. 11, 95469 Speichersdorf; DE;
SCHMIDT, Patrick; Friedrich-Bauer-Str. 7, 91058 Erlangen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Postup generovania odporúčaní ďalších opatrení pre vodiča koľajového vozidla alebo riadiacich signálov pre koľajové vozidlo prostredníctvom asistenčného systému vodiča a asistenčného systému vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.04.2020 
   Maximálna platnosť do  24.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 1/2021 MM4A
 
EP 2812225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.03.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812225
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 03.08.2018 Typ Doručené
1b Opis 03.08.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.12.2018 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 06.02.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 14.02.2019 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2812225
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.12.2018 Siemens Mobility GmbH Siemens Aktiengesellschaft
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.12.2018 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.02.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku