Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2836289
(11)  Číslo patentu  39200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13718614.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2836289 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI2012700167 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  MY 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 63/04  C02F 1/44  C02F 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2013/050907 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/153370 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lifesaver IP Limited; Albion Works, Uttoxeter Road, Longton, ST3 1PH Stoke-on-Trent Staffordshire; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PRITCHARD, Michael William; Colchester Essex CO4 5PW; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Nádrž na vodu a súvisiaci filtračný modul z dutých vláken 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2023 
   Maximálna platnosť do  09.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 2836289
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836289
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836289
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 2836289
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku