Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2836402
(11)  Číslo patentu  30024 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13717458.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2836402 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  501292012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60T 1/06  B60T 8/171  B60T 8/172  B60T 8/1755  B60T 17/22  F16D 55/224  F16D 55/225  F16D 55/226  F16D 55/227  F16D 55/46  F16D 65/092  F16D 65/14  F16D 65/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/057192 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/152998 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VE Vienna Engineering Forschungs- und Entwicklungs GmbH; Teinfaltstrasse 8/4, 1010 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PUTZ, Michael; Lobaustrasse 53/4, A-2301 Gross Enzersdorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Brzdný systém a spôsob brzdenia pre elektricky ovládanú nelineárnu treciu brzdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2023 
   Maximálna platnosť do  05.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2836402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.04.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.04.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.04.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 2836402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2019 VE Vienna Engineering Forschungs- und Entwicklungs GmbH VE Vienna Engineering Forschungs- und Entwicklungs GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku