Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2831015
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13716857.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2831015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2008575 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2013/050237 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/147608 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Van Nieuwpoort Beheer B.V.; Postbus 120, 2800 AC Gouda; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN MECHELEN, Dirk Maria Alfons Jules; Beekstraat 110, 2830 Tisselt; BE;
VERMEULEN, Edwin Menno Michaël; Nepalstraat 51, 2408 HL Alphen Aan De Rijn; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spojivová zmes obsahujúca lignitový popol ček 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2831015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2831015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 2831015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku