Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2838512
(11)  Číslo patentu  29092 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13716298.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2838512 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12002708 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/32  A61K 9/20  A61K 31/135   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/057851 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/156453 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grünenthal GmbH; Zieglerstrasse 6, 520 78 Aachen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WENING, Klaus; Görresstrasse 10, 50674 Köln; DE;
BARNSCHEID, Lutz; Kornblumenweg 30, 41239 Mönchengladbach; DE;
SCHWIER, Sebastian; Münsterstraße 44d, 52076 Aachen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Farmaceutická dávková forma odolná voči neoprávnenej manipulácii a neregulovanému uvoľňovaniu dávky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.04.2020 
   Maximálna platnosť do  16.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 13.01.2021 1/2021 MM4A
 
EP 2838512
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2838512
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.03.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2838512
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 07.11.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
1c Opis 07.11.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2018 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2838512
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku