Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2828215
(11)  Číslo patentu  28110 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13715283.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2828215 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1252523 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 17/34  C03C 17/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2013/050490 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/140061 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SINGH, Laura Jane; 11 rue du Delta, F-75009 Paris; FR;
PALACIOS-LALOY, Augustin; 19 rue Docteur Mazet, F-38000 Grenoble; FR;
SANDRE-CHARDONNAL, Etienne; 12 boulevard de l'Estuaire, 44200 NANTES; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Solárne kontrolné zasklenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.03.2022 
   Maximálna platnosť do  08.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2828215
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828215
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828215
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2018 Typ Odoslané
EP 2828215
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku