Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2837256
(11)  Číslo patentu  22059 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13715188.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2837256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012103120 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/26  B29C 45/26  B29C 45/73  H05B 3/06  B29C 45/27  H05B 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/057051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/152976 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH; Sachsenberger Strasse 1, 35066 Frankenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GÜNTHER Herbert; Unterauestr. 14, 35108 Allendorf; DE;
SOMMER Siegrid; Rohrweg 6, 35099 Burgwald; DE;
ZIMMERMANN Frédéric; Billrothstrasse 4, 90482 Nürnberg; DE;
SCHNELL Torsten; Auf der Gasshecke 12, 35104 Lichtenfels; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Nástrojová vložka s vrstvovým vyhrievaním, formovacia doska s takou nástrojovou vložkou a spôsob prevádzky takej nástrojovej vložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2837256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2837256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.04.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.04.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.04.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.03.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2837256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2016 Typ Platba
Plná moc 10.10.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.01.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 2837256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku