Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2811835
(11)  Číslo patentu  36504 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13713716.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2811835 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500242012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21B 3/13  A21D 8/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2013/050026 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/116884 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hobel, Michael; Feldweg 50, 4063 Hörsching; AT;
Augendopler, Peter; Grenzgasse 11, 1130 Wien; AT;
H.U. Privatstiftung; Renngasse 1, 1010 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOBEL, Michael; Feldweg 50, 4063 Hörsching; AT;
KRAIHAMER, Norbert; Augstrasse 32, 5163 Mattsee; AT;
AUGENDOPLER, Peter; Grenzgasse 11, 1130 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby pečiva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2022 
   Maximálna platnosť do  29.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.03.2021 06/2021 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2811835
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.01.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2811835
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 13.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 04.03.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 04.03.2021 Typ Doručené
4c Plná moc 04.03.2021 Typ Doručené
4d Plná moc 04.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 06.08.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 06.08.2021 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2021 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2811835
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 Hobel, Michael Hobel, Michael
Augendopler, Peter Kraihamer, Norbert
H.U. Privatstiftung Augendopler, Peter
H.U. Privatstiftung
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku