Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2816908
(11)  Číslo patentu  28564 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13711838.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2816908 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12156969 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24B 15/16  A24F 47/00  A24B 15/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/053460 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/124357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROUDIER, Stephane; Rue du Sentier 2C, CH-2013 Colombier; CH;
CLEMENS, Frank Joerg; Speicherstrasse 24b, CH - 8500 Frauenfeld; CH;
MICHEN, Marina Ismael; Buehlstrasse 5, CH-8606 Naenikon; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Viacvrstvový spáliteľný zdroj tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.02.2021 
   Maximálna platnosť do  21.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.10.2021 20/2021 MM4A
 
EP 2816908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2816908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2816908
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.10.2018 Typ Doručené
1c Opis 01.10.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2018 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2018 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.12.2018 Typ Odoslané
EP 2816908
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku