Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2804742
(11)  Číslo patentu  29065 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13710548.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2804742 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2008129 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 65/00  B29C 65/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/050424 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/108202 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qipack BVBA; Milsestraat 101b, 3053 Haasrode; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAVO, Cédric Daniel Kathleen Philippe; Milsestraat 101b, B-3053 Haasrode; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P.O. Box 107, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob odhaľovania chýb počas utesnenia balíčka obsahujúceho fóliu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2023 
   Maximálna platnosť do  17.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2804742
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2804742
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.01.2021 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2804742
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2018 Typ Doručené
1b Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2018 Typ Doručené
1c Opis 30.10.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 30.10.2018 Typ Doručené
1e Výkresy 30.10.2018 Typ Doručené
1f Sprievodný list 30.10.2018 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 06.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 16.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 16.11.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2018 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2804742
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku