Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2812351
(11)  Číslo patentu  28842 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13710308.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2812351 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  39807712 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/435  C07K 14/47  A61K 39/00  A61K 9/00  A61K 9/70  A61K 38/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/052615 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/117742 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SELMAJ, Krzysztof; Ul. Malachowskiego 58, 90-158 Lodz; PL;
Szczepanik, Marian; Bajeczna 7/26, 31-566 Kraków; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SELMAJ, Krzysztof; Ul. Malachowskiego 58, 90-158 Lodz; PL;
Szczepanik, Marian; Bajeczna 7/26, 31-566 Kraków; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická kompozícia na liečbu roztrúsenej sklerózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.02.2023 
   Maximálna platnosť do  08.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2812351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2018 104,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.01.2022 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.02.2022 199,00 EUR 10 11.02.2022 199,00 EUR
11.02.2022 -199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812351
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2018 Typ Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.08.2018 Typ Doručené
Opis 05.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 03.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.01.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 09.02.2022 Typ Odoslané
vnútrospisový list 10.02.2022 Typ Interné listy
EP 2812351
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku