Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2817287
(11)  Číslo patentu  29887 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13709634.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2817287 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261602990 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 271/20  C07C 217/08  C07C 229/12  A61K 47/18  A61K 9/14  A61K 31/713  A61K 38/00  A61K 31/7088  C12N 15/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/027469 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/126803 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arbutus Biopharma Corporation; 100- 8900 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC V5J 5J8; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEYES, James; 47-870 West 7th Avenue, Vancouver, British Columbia V5Z 4C1; CA;
WOOD, Mark; 205-801 Klahanie Drive, Port Moody, British Columbia V3H 5K4; CA;
MARTIN, Alan; 708-688 Abbott Street, Vancouver, British Columbia V6B 0B9; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Trialkylové katiónové lipidy a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.02.2023 
   Maximálna platnosť do  22.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2817287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2817287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.01.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2817287
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2019 Typ Odoslané
EP 2817287
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.04.2019 Arbutus Biopharma Corporation Arbutus Biopharma Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku