Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2814344
(11)  Číslo patentu  27235 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13708106.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2814344 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12155239 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 47/00  A24B 15/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/052794 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/120855 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MIRONOV Oleg; Rue des Battieux 1, 2000 Neuchâtel; CH;
POGET Laurent Edouard; Chemin des Fleurettes 11, 1030 Bussigny; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Fajčiarsky výrobok obsahujúci izolovaný spáliteľný zdroj tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2023 
   Maximálna platnosť do  12.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2814344
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2814344
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.02.2022 19,90 EUR 10
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2022 179,10 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2814344
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
EP 2814344
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku