Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2825954
(11)  Číslo patentu  37613 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13707883.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2825954 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213421560 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/054614 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/135558 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Business Machines Corporation; New Orchard Road, Armonk, New York 10504; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRADBURY, Jonathan, David; IBM Corporation Bldg.705 C03 2455 South Road, Poughkeepsie New York 12601-5400; US;
SCHWARZ, Eric, Mark; IBM Corporation Bldg.705 2/K17 2455 South Road, Poughkeepsie New York 12602-5400; US;
SLEGEL, Timothy; IBM Corporation MS - P310 2455 South Road, Poughkeepsie New York 12601-5400; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Porovnanie rozsahu vektorového reťazca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.03.2023 
   Maximálna platnosť do  07.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 16.09.2021 17/2021 SC4A
 
EP 2825954
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2825954
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2825954
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.08.2021 Typ Odoslané
EP 2825954
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku