Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2820687
(11)  Číslo patentu  27982 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13707378.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2820687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012101800 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 11/18  H01M 10/42  H01M 10/46  H01M 10/48  H01M 2/10  H02J 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/054194 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/128009 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unicorn Energy GmbH; Universitätspark 1/1, 73525 Schwäbisch Gmünd; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOERNDORFER, Johannes; Goethestr. 33, 73525 Schwaebisch Gmuend; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zložka napájacej siete pre sieťové médium 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2020 
   Maximálna platnosť do  01.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2820687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.02.2019 132,50 EUR 7
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.08.2021 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.07.2018 Typ Doručené
1a Opis 27.07.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 27.07.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 27.07.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 01.10.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 06.10.2021 Typ Interné listy
EP 2820687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku