Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2817923
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13706480.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2817923 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012003515 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/437   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/053392 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/124328 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rheinmetall Landsysteme GmbH; Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2, 29345 Unterlüss; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUCHROWITZ, Stefan; Dorfstraße 35, 24582 Wattenbek; DE;
IGELMANN, Gerd; Triangel 38, 24229 Schwedeneck; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Počítačová sieť s kruhovým zbernicovým pripojením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2817923
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.02.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2817923
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 2817923
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku