Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2819906
(11)  Číslo patentu  22475 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13705818.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2819906 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1250186 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61H 13/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/053784 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/127769 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Faiveley Transport Nordic AB; Box 515, 261 24 Landskrona; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNELL Andreas; Spårögatan 3, S-257 32 Rydebäck; SE;
PERSSON Tobias; Karabyvägen 506, S-244 71 Dösjebro; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Usporiadanie parkovacej brzdy pre brzdu podvozku železničného vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.02.2023 
   Maximálna platnosť do  26.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2819906
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2819906
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.01.2017 100,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.02.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.01.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2819906
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2017 Typ Odoslané
EP 2819906
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku