Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2802410
(11)  Číslo patentu  28054 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13704994.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2802410 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20125043 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 8/44  C10J 3/36  C10J 3/48  C10J 3/56  C10J 3/84  F23C 10/10  F23C 10/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2013/050034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/104834 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Oy; Tammasaarenkatu 1, 001 80 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Virta Heikki; Risuharjunkatu 49, 33300 Tampere; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Mriežka na splyňovač s fluidným lôžkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.01.2023 
   Maximálna platnosť do  11.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2802410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.01.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.01.2021 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802410
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.05.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
1b Opis 04.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 11.06.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 11.06.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2802410
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku