Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2811830
(11)  Číslo patentu  28420 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13703944.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2811830 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261590388 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/12  A01N 25/14  A01N 39/02  A01N 43/40  A01N 43/54  A01N 43/76  A01N 43/90  A01N 47/36  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/022876 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/112675 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corteva Agriscience LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVE, Hiteshkumar; 13220 Amundson Drive, Carmel, IN 46074; US;
LIU, Lei; 1501 Brook Mill Court, Carmel, IN 46032; US;
LI, Mei; 13679 Cunningham Drive, Westfield, IN 46074; US;
OUSE, David; 8315 Mockingbird Lane, Indianapolis, IN 46256; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vylepšené pevné herbicídne kompozície so zabudovaným adjuvantom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.01.2023 
   Maximálna platnosť do  24.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zmeny mien 15.06.2022 11/2022 TC4A
 
EP 2811830
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2811830
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.12.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2811830
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
Opis 17.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 19.05.2022 Typ Odoslané
EP 2811830
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2022 Corteva Agriscience LLC Dow AgroSciences LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku