Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2807320
(11)  Číslo patentu  27095 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13703511.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2807320 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  862012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 88/40  A47B 88/467  E05B 15/04  E05B 17/00  E05B 65/462  E05B 65/464   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2013/000004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/110102 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fulterer AG & Co KG; Höchster Strasse 11, 6890 Lustenau; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MÜLLER Wolfgang; Feldgasse 3, 6890 Lustenau; AT;
GRÜBEL Edwin; Meierenaustrasse 47, 9443 Widnau; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vyťahovacie zariadenie pre najmenej dve vyťahovateľné nábytkové časti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2020 
   Maximálna platnosť do  17.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2020 10/2020 MM4A
 
EP 2807320
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807320
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.01.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807320
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.04.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 20.04.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.04.2018 Typ Doručené
1c Opis 20.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.04.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2018 Typ Odoslané
EP 2807320
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku