Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2806893
(11)  Číslo patentu  28740 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13702817.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2806893 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20125069 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 6/14  A61K 47/02  A61P 15/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2013/050068 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/110856 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Oy; Pansiontie 47, 20210 Turku; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LYYTIKÄINEN, Heikki; Onkitie 2, FI-21100 Naantali; FI;
JUKARAINEN, Harri; Vadelmakatu 3, FI-21620 Kuusisto; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém doručovania liečiva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.01.2023 
   Maximálna platnosť do  22.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2806893
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2806893
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.12.2019 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.12.2020 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2806893
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 08.10.2018 Typ Doručené
2b Opis 08.10.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 03.12.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 2806893
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku