Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2804878
(11)  Číslo patentu  30202 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13702548.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2804878 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261588936 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/022280 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/109974 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOUD, Michele; 10 Centre Street, Lexington, MA 02421; US;
TEDSTONE, Jennifer; 45 B Pleasant Street, Hopkinton, MA 01748; US;
LODIE, Tracey; 317 Lincoln Circle, Northbridge, MA 01534; US;
CARTER, Karen, B.; 4 Summit Avenue, Fiskdale, MA 01518; US;
CONNORS, Timothy, D.; 3 Robin Road, Shrewsbury, MA 01545; US;
PINCKNEY, Jason, Robert; 87B Broadsmeadow Street 7, Marlborough, MA 01752; US;
MASTERJOHN, Elizabeth; 113 Brigham Street 6C, Hudson, MA 01749; US;
CHU, Ruiyin; 29 Boice Lane, Belle Mead, NJ 08502; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  ANTI-CXCR3 protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2022 
   Maximálna platnosť do  18.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2804878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2804878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.12.2018 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.12.2019 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.12.2020 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2804878
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 01.03.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.02.2019 Typ Doručené
2a Opis 22.02.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 22.02.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 22.02.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 2804878
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku