Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2802606
(11)  Číslo patentu  27870 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13702529.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2802606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261585039 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  A61K 47/68  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/021041 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/106577 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen MA Inc.; 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FARRINGTON, Graham, K.; 1 Algonquin Road, Acton, MA 01720; US;
SISK, William; 280 Joseph Road, Boxborough, MA 01719; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Zvýšenie transportu terapeutických molekúl cez hematoencefalickú bariéru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2802606
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802606
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.01.2020 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2018 Typ Doručené
Opis 19.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2802606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku