Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2809801
(11)  Číslo patentu  28900 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13701662.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2809801 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12153340 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/051899 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/113816 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OVARTEC GmbH; Mariannengasse 28/2, 1090 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZEILLINGER, Robert; Promenade 9, 2602 Blumau-Neurisshof; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Neinvazívna diagnostika rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2023 
   Maximálna platnosť do  31.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2809801
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809801
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.01.2021 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809801
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 22.10.2018 Typ Doručené
2c Opis 22.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 31.08.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 31.08.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.08.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 31.08.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise zmeny 01.10.2021 Typ Odoslané
EP 2809801
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 30.09.2021 OVARTEC GmbH Speiser, Paul
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.09.2021 OVARTEC GmbH OVARTEC GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku