Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2809327
(11)  Číslo patentu  29508 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13701646.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2809327 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12153068, 201261592017 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.01.2012, 30.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/337  A61K 31/4045  A61K 31/7068  A61K 31/718  A61K 45/06  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/051778 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/113747 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Else-Kröner-Strasse 1, 613 52 Bad Homburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WESTPHAL, Martin; Piemonter Weg 6, 61350 Bad Homburg; DE;
BAASNER, Silke; Dittersdorfer Str. 42, Schöneck 61137; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hydroxyalkylovaný škrob na liečenie rakovín znížením rýchlosti nádorového rastu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.01.2020 
   Maximálna platnosť do  30.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2020 10/2020 MM4A
 
EP 2809327
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809327
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809327
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 17.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 17.12.2018 Typ Doručené
1c Opis 17.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2809327
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku