Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2802368
(11)  Číslo patentu  28570 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13701360.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2802368 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012000410, 201261585841 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.01.2012, 12.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 50/20  A61M 5/14  A61B 90/57   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/000045 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/104536 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH; Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREHM, Winfried; Johannes-Balbus-Strasse 1, 97461 Hofheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Držiak na podnos 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2802368
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802368
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.12.2019 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.12.2020 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802368
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 02.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 02.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 02.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2802368
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku