Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2804609
(11)  Číslo patentu  29495 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13701040.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2804609 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12151993 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  A61K 31/4704  A61K 31/519  A61K 39/00  A61K 39/395  A61K 45/06  A61P 35/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/050973 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/107883 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Isofol Medical AB; Biotech Center Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUSTAVSSON, Bengt; Bergsbogatan 29, S-426 79 Västra Frölunda; SE;
CARLSSON, Björn; Slätvarsgatan 44, S-426 79 Västra Frölunda; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tetrahydrofoláty v kombinácii s inhibítormi EGFR 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2021 
   Maximálna platnosť do  18.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2804609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2804609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2804609
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.12.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 07.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 07.12.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 07.12.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2804609
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku