Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2805491
(11)  Číslo patentu  37891 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13700753.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2805491 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261588849 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/13  H04N 19/91  H04N 19/436   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/051043 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/107906 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Video Compression, LLC; 1 Research Circle, Niskayuna NY 12309; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHIERL, Thomas; Dunckerstraße 72, 10437 Berlin; DE;
GEORGE, Valeri; John-Sieg-Straße 24, 10365 Berlin; DE;
GRÜNEBERG, Karsten; Adickesstraße 43, 13599 Berlin; DE;
KIRCHHOFFER, Heiner; Gotzkowskystraße 5, 10555 Berlin; DE;
HENKEL, Anastasia; Fahrenheitstraße 8, 10245 Berlin; DE;
MARPE, Detlev; Südwestkorso 70, 12161 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Koncepcia kódovania umožňujúca paralelné spracovanie, transportný demultiplexor a tok bitov videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.01.2023 
   Maximálna platnosť do  21.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2805491
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.12.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2805491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 2805491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku