Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2802210
(11)  Číslo patentu  29516 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13700039.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2802210 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12150455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/40  A01N 43/56  A01N 43/653  A01P 3/00  A01P 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/050195 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/104609 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience AG; Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRIEG, Ulrich; Am Plattenbusch 82, 51381 Leverkusen; DE;
VIOLLET, Damien; Outer Ring Rd/Thika Rd Junctio, Nairobi 30321-0100; KE;
GÖRTZ, Andreas; Schulstraße 30a, 41541 Dormagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Fungicídne kompozície obsahujúce fluopyram, aspoň jeden inhibítor sukcinát dehydrogenázy (SDH) a prípadne aspoň jeden triazolový fungicíd 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.01.2023 
   Maximálna platnosť do  08.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2802210
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802210
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.12.2019 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.12.2020 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802210
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.12.2018 Typ Doručené
2c Opis 05.12.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2802210
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku