Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2708433
(11)  Číslo patentu  17538 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13450015.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2708433 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10002012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61B 1/02  B61B 12/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innova Patent GmbH; Rickenbacherstrasse 8-10, 6922 Wolfurt; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dür Gerd; Dorf 245, 6858 Bildstein; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stanica pre zariadenie lanovky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2022 
   Maximálna platnosť do  18.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
 
EP 2708433
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 17.04.2015 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.04.2016 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.04.2017 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.04.2018 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.04.2019 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.04.2020 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.04.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2708433
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 14.11.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2015 Typ Odoslané
EP 2708433
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku