Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2653525
(11)  Číslo patentu  28176 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13397510.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2653525 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20125432 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10J 3/00  C10J 3/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Volter Oy; Koivikkohaka 9, 90450 Kempele; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaaresto, Jani; Olaskuja 5B3, 90900 Kiiminki; FI;
Ylikoski, Iikka; Oulunseläntie 9, 90580 Oulu; FI;
Haapakoski, Jarno; Pirttikuja 4, 90450 Kempele; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Splynovač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2019 
   Maximálna platnosť do  18.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.01.2020 1/2020 MM4A
 
EP 2653525
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2653525
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2653525
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.08.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 14.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 14.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 14.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
EP 2653525
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku