Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2796333
(11)  Číslo patentu  30999 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13380018.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2796333 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60W 50/14  B60W 30/14  G08G 1/052  G08G 1/0962  B60W 60/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITCiCo Spain, S.L.; Calle Unión n.2 - B, Planta 4 (Quetglas - Vives Asesores), 07001 Palma de Mallorca; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braden, Jude; Cami de Ca Na Cili, Santa Maria del Cami 07320 Mallorca; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém detekcie rýchlosti a monitorovanie zhody 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 08/2019 SC4A
 
EP 2796333
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.05.2019 7 265,00 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.04.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.04.2021 9 175,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2796333
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 17.05.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 17.05.2019 Typ Doručené
2c Opis 17.05.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2019 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 2796333
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku