Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2796333
(11)  Číslo patentu  30999 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13380018.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2796333 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60W 50/14  B60W 30/14  G08G 1/052  G08G 1/0962  B60W 60/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITCiCo Spain, S.L.; Calle Unión n.2 - B, Planta 4 (Quetglas - Vives Asesores), 07001 Palma de Mallorca; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braden, Jude; Cami de Ca Na Cili, Santa Maria del Cami 07320 Mallorca; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Systém detekcie rýchlosti a monitorovanie zhody 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 2796333
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2796333
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.05.2019 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.04.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.04.2021 175,00 EUR 9 11.05.2021 9,50 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.09.2022 398,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2796333
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2019 Typ Doručené
Opis 17.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 2796333
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku