Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2749505
(11)  Číslo patentu  19566 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13199089.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2749505 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1262805 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 35/44  B65D 51/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Albéa Services; ZAC des Barbanniers, 1 avenue du Général de Gaulle, "Le Signac", 922 30 Gennevilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Seguin Franck; 26 villa croix nivert - Hall 8, 75015 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hlava trubice vybavená viečkom spojeným s vylepšeným prepichovacím uzáverom, ktorý zaisťuje ochranu viečka pred jeho prvým použitím 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 03/2016 SC4A
 
EP 2749505
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 20.11.2015 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.11.2016 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.12.2017 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.12.2018 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.12.2019 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2020 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2749505
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2015 Typ Platba
3 Plná moc 25.11.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
EP 2749505
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku