Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2712511
(11)  Číslo patentu  37663 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13194529.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2712511 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08251579 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2282649; 20214666.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THORENS, Michel; Les Combremonts 24, 1510 Moudon; CH;
FLICK, Jean-Marc; Rue de la Poste 3, 1405 Pomy; CH;
COCHAND, Olivier-Yves; Faubourg 30, 2056 Dombresson; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Elektricky ohrievaný fajčiarsky systém so skladovacou časťou pre kvapalinu  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2282649; 20214666.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2023 
   Maximálna platnosť do  22.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 16.09.2021 17/2021 SC4A
 
EP 2712511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2712511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.04.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2712511
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.07.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2021 Typ Odoslané
EP 2712511
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku