Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2738443
(11)  Číslo patentu  34431 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13194502.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2738443 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261731287 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 13/02  G01F 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chart Inc.; 3055 Torrington Drive, Ball Ground GA 30107; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRUBE, Paul; c/o Chart Inc. 3055 Torrington Drive, Ball Ground, Georgia 30107; US;
DRUBE, Thomas; c/o Chart Inc. Torrington Drive, Ball Ground, Georgia 30107; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Odmeriavací systém a spôsob na kryogénne kvapaliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 2738443
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2738443
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2738443
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 01.06.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.07.2020 Typ Odoslané
EP 2738443
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku